అర్థనారీశ్వర స్తోత్రం

OMKARAMLatest News

అర్థనారీశ్వర స్తోత్రం

0 Comments

చాంపేయగౌరార్ధశరీరకాయై
కర్పూరగౌరార్ధశరీరకాయ |
ధమ్మిల్లకాయై చ జటాధరాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ || ౧ ||

కస్తూరికాకుంకుమచర్చితాయై
చితారజఃపుంజ విచర్చితాయ |
కృతస్మరాయై వికృతస్మరాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ || ౨ ||

ఝణత్క్వణత్కంకణనూపురాయై
పాదాబ్జరాజత్ఫణినూపురాయ |
హేమాంగదాయై భుజగాంగదాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ || ౩ ||

విశాలనీలోత్పలలోచనాయై
వికాసిపంకేరుహలోచనాయ |
సమేక్షణాయై విషమేక్షణాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ || ౪ ||

మందారమాలాకలితాలకాయై
కపాలమాలాంకితకంధరాయ |
దివ్యాంబరాయై చ దిగంబరాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ || ౫ ||

అంభోధరశ్యామలకున్తలాయై
తటిత్ప్రభాతామ్రజటాధరాయ |
నిరీశ్వరాయై నిఖిలేశ్వరాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ || ౬ ||

ప్రపంచసృష్ట్యున్ముఖలాస్యకాయై
సమస్తసంహారకతాండవాయ |
జగజ్జనన్యై జగదేకపిత్రే
నమః శివాయై చ నమః శివాయ || ౭ ||

ప్రదీప్తరత్నోజ్జ్వలకుండలాయై
స్ఫురన్మహాపన్నగభూషణాయ |
శివాన్వితాయై చ శివాన్వితాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ || ౮ ||

ఏతత్పఠేదష్టకమిష్టదం యో
భక్త్యా స మాన్యో భువి దీర్ఘజీవీ |
ప్రాప్నోతి సౌభాగ్యమనన్తకాలం
భూయాత్సదా తస్య సమస్తసిద్ధిః || ౯ ||

ఇతి శ్రీమచ్ఛంకరాచార్య కృత అర్ధనారీశ్వర స్తోత్రమ్ |

Sure, I’d be happy to help you with that! Here’s an outline for an article on the topic “If husband and wife recite this mantra without separation, they will live happily”: I. Introduction A. Explanation of the mantra B. Why reciting the mantra can lead to a happier marriage C. Brief overview of the article II. The meaning and significance of the mantra A. Explanation of the words and their translation B. Historical and cultural context of the mantra C. How the mantra is used in modern times III. The benefits of reciting the mantra together A. Strengthening the bond between husband and wife B. Improving communication and understanding C. Reducing stress and tension in the relationship IV. How to recite the mantra A. Recommended frequency and duration B. Tips for getting the most out of the practice C. How to incorporate the mantra into daily life V. Success stories A. Real-life examples of couples who have recited the mantra together B. How the practice has helped their relationship C. Words of advice from those who have tried it VI. Conclusion A. Recap of the benefits and importance of reciting the mantra together B. Final thoughts and encouragement to try the practice C. Additional resources for those interested in learning more. I hope this outline helps! Let me know if you have any questions or if there’s anything else I can do for you.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *