సూర్యభగవానుడి స్తోత్రం..!!.ఇది సర్వరోగ నివారణకు..!!

OMKARAMLatest News

సూర్యభగవానుడి స్తోత్రం..!!.ఇది సర్వరోగ నివారణకు..!!

0 Comments

శ్రీ కృష్ణుని కుమారుడైన సాంబుడు తనకు వచ్చిన అనారోగ్యమును ఈ సూర్యస్తోత్రమును పఠించి పోగొట్టుకోగలిగాడట. Call To Guruji 9059406999
ఇది అతి శక్తివంతమైన స్తోత్రము.
ఉద్యన్నద్య వివస్వాన్ ఆరోహన్నుత్తరాం దివందేవః |
హృద్రోగం మమ సూర్యో హరిమాణం చాశునాశయతు |1|
భావం..
ఇప్పుడే ఉదయించి ఉత్తరదిక్కుగా పయనిస్తూన్న సూర్యదేవుడు నా గుండెజబ్బును,
కంటిజబ్బును, (కామెర్లు) త్వరగా పోగొట్టుగాక !
నిమిషార్టే నైకేన త్వేచశ తేద్వేసహస్రేద్వే |
క్రమమాణ యోజనానాం నమోస్తుతే నళిననాధాయ |2|
భావం..
అరనిముషంలో ఆకాశముపై రెండువేలరెండువందల రెండు యోజనాలు పయనించే పద్మబాంధవా !
నీకు నమోవాకం !
కర్మజ్ఞానఖదశకం మనశ్చజీవ ఇతి విశ్వసర్గాయ |
ద్వాదశధాయోవిచరతి సద్వాదశమూర్తి రస్తు మోదాయ3|
భావం..
కర్మేంద్రియాలు ఐదు,
జ్ఞానేంద్రియాలు ఐదు,
మనస్సు, జీవుడు,
కూడా తానే అయి సకల సృష్టినీ కల్పించే
ఆ ద్వాదశ మూర్తి నాకు ఆనందాన్ని,
తృప్తిని కలిగించుగాక !
త్వం యజుఋక్ సామత్వం త్వమాగమస్త్వం వషట్కారః
త్వం విశ్వం త్వం హంసః త్వం భానో ! పరమహంసశ్చ |4|
భావం..
సూర్యదేవా! మూడువేదాలు, వషట్కారము, ప్రపంచము, హంస, పరమహంస – నీవే-
శివరూపాత్ జ్ఞానమహంత్వత్తో ముక్తిం జనార్దనాకారాత్ |
శిఖిరూపాదైశ్వర్యం భవతశ్చారోగ్యమిచ్చామి |5|
భావం..
శివరూపుడవైన నీవల్ల ఆత్మజ్ఞానమును,
విష్ణురూపుడవైన నీవల్ల మోక్షమును,
అగ్ని రూపుడవైన నీవల్ల ఐశ్వర్యమును,
నీవల్ల ఆరోగ్యమును కోరుచున్నాను. అనుగ్రహించు.!
త్వచిరోషా దృశిదోషా హృదిదోషా యే~ఖిలేంద్రి యజదోషాః |
తాన్ పూషా హతదోషః కించిద్రోషాగ్నినాదహదు |6|
భావం..
చర్మదోషాలను, కంటిదోషాలను,
హృదయదోషాలను, ఇంద్రియాల దోషాలను, సూర్యదేవుడు ఒకవిధమైన కోపరూపమైన
అగ్నితో దగ్ధం చేయుగాక !
తిమిరమివ నేత్రతిమిరం పటలమివాశేషరోగపటలం నహః |
కాచమివాధినికోశం కాలపితారోగశూన్యతాం కురుతాత్ 7|
భావం..
చీకటిని పోగొట్టినట్టు కంటిరోగాలను (రేచీకటి జబ్బును) రోగపటలమును, గాజును పగులగొట్టినట్టు రోగాలమూలమును కాలకర్త అయిన సూర్యభగవానుడు పోగొట్టుగాక !
యశ్యచ సహస్రాంశోరభిషులేశో హిమాంశు బింబగతః |
భాసయతి నక్తమఖిలం కీలయతు విపద్గణానరుణః |8|
భావం..
వేయికిరణాలు గల ఆ సూర్యుని ఒక కిరణభాగము చంద్రబింబము నందుండి రాత్రివేళ చీకటినంతనూ మటుమాయంచేసి వెలుగు కలిగిస్తుంది.
అలాంటి సూర్యుడు నా ఆపదలను బాపుగాక !
యేనవినాంధం తమసం జగదేతత్, యత్రసతి చరాచరం విశ్వం |
దృతబోధం, తం నళినీ భర్తారం హర్తారమా పదామీళే |9|
భావం..
ఏ దేవుని దర్శనం లేకపోతే జగమంతా కటికచీకటిమయం ,
ఏ సూర్యుని వెలుగుచే తెలివిగలదీ అవుతుందో
ఏ భాస్కరుడు ఆపదల రూపుమాపుతాడో
ఆ పద్మభాందవుణ్ణి ప్రార్ధిస్తాను.
వాతాశ్మరీ గదార్శః త్వగ్దోష మహోదర (ప్రమేహాంశ్చ) |
గ్రహణీ భగంధరాఖ్యా మహారుజోపిత్వమేవహంసి |10|
భావం..
వాతరోగం, చర్మరోగం, మహోదరం, అతిమేహం,
గ్రహణి, భగంధరం అనే మహారోగాలను సూర్యదేవా !
నీవే పోగొట్టే దివ్యవైద్యుడవు.
ధర్మార్ధ కామ మోక్ష ప్రతిరోధిన ఉగ్రతాపవేగకరాన్ |
బందీకృతేంద్రియ గణాన్ గదాన్ విఖండ యతుచండాంశుః |11|
భావం..
ధర్మార్ధ కామమోక్షములను సాధించే కర్మలను చెయ్యనియ్యక మిక్కిలి తాపం కలిగించి
ఇంద్రియాలను బంధించే రోగాలను చండకరుడైన సూర్యుడు చెండాడుగాక !
మా ఎడల కరుణ జూపించుగాక !
త్వం మాతాత్వం శరణత్వం దాతాత్వం ధనః త్వమాచార్యః |
త్వం త్రాతా త్వం హర్తావిపదాం ; అర్క ! ప్రసీద మమ |12|
భావం..
సూర్యదేవా! నీవే నాతల్లివి, నీవేదిక్కు,
నాకు కావలసింది ఇచ్చే దాతవు నీవే.!
నీవే ధనం, మంచి చెడ్డలను బోధించే గురువు నీవే. రక్షకుడవు, ఆపదలను పోగొట్టే వాడవు నీవే!
నన్ను అనుగ్రహించు.
ఫలశ్రుతి..
ఇత్యార్యా ద్వాదశకం సాంబస్య పురోనభా స్థలాత్పతితం |
పఠతాం భాగ్యసమృద్ధిః సమస్త రోగక్షయ స్స్యాత్ ||
భావం..
ఇలాగ పన్నెండు ఆర్యావృత్తములు ఆకాశం నుంచి సాంబుని ముందు పడినవి.
వీటిని శ్రద్ధాభక్తులతో చదివేవారికి భాగ్యాభివృద్ధి కలుగుతుంది. అన్ని జబ్బులూ అంతరిస్తాయి.

SURYABHAGAVAN_OMKARAM GURUJI
Suryabhagavan-Omkaram Guruji Contact 9059406999


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *