మహామృత్యుఞ్జయస్తోత్రం

OMKARAMLatest News

మహామృత్యుఞ్జయస్తోత్రం

0 Comments

రుద్రం పశుపతిం స్థాణుం నీలకణ్ఠముమాపతిమ్ | నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి ౧
నీలకణ్ఠం కాలమూర్తిం కాలజ్ఞం కాలనాశనమ్ | నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి ౨
నీలకణ్ఠం విరూపాక్షం నిర్మలం నిలయప్రభమ్ | నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి ౩
వామదేవం మహాదేవం లోకనాథం జగద్గురుమ్ | నమామి శిరసా దేవం కింనో మృత్యుః కరిష్యతి ౪
దేవదేవం జగన్నాథం దేవేశం వృషభధ్వజమ్ | నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి ౫
గఙ్గాధరం మహాదేవం సర్వాభరణభూషితమ్ | నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి ౬
అనాధః పరమానన్దం కైవల్యపదగామిని | నమామి శిరసా దేవం కింనో మృత్యుః కరిష్యతి ౭
స్వర్గాపవర్గదాతారం సృష్టిస్థితివినాశకమ్ | నమామి శిరసా దేవం కింనో మృత్యుః కరిష్యతి ౮
ఉత్పత్తిస్థితిసంహారం కర్తారమీశ్వరం గురుమ్ | నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి ౯
మార్కణ్డేయకృతం స్తోత్రం యః పఠేచ్ఛివసన్నిధౌ | తస్య మౄత్యుభయం నాస్తి నాగ్నిచౌరభయం క్వచిత్ ౧౦
శతావర్తం ప్రకర్తవ్యం సఙ్కటే కష్టనాశనమ్ | శుచిర్భూత్వా పఠేత్స్తోత్రం సర్వసిద్ధిప్రదాయకమ్ ౧౧
మృత్యుఞ్జయ మహాదేవ త్రాహి మాం శరణాగతమ్ | జన్మమౄత్యుజరారోగైః పీడితం కర్మబన్ధనైః ౧౨
నమః శివాయ సామ్బాయ హరయే పరమాత్మనే | ప్రణతక్లేశనాశాయ యోగినాం పతయే నమః ||
ఇతి శ్రీమార్కణడేయపురాణే మార్కణ్డేయకృతమపమృత్యుహరం మహా మృత్యుఞ్జయస్తోత్రం సంపూర్ణం ||
శుభ శివోదయం

Shivudu-OmkaramOffice 9059406999


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *