స్త్రీ.ది.ఏ కులం.-?

OMKARAMLatest News

స్త్రీ.ది.ఏ కులం.-?

0 Comments

ఇద్దరు స్త్రీ పురుషుల మధ్య

సంభాషణ ఇలా సాగుతోంది !!

_*ఆమెనడిగాడు… మీది ఏ కులం?*_

*ఆమె సమాధానం_

“మహిళ”గా చెప్పాలా “అమ్మ”గా చెప్పాలా?*

*రెండిటినీ కూర్చి చెప్పండి, అన్నాడతడు.*

*పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసంతో ఆమె చెప్పింది..

“తల్లి కాగానే స్త్రీ కులాతీతురాలౌతుంది”!*

*అదెలా సాధ్యం!

ఆశ్చర్యపోతూ అడిగాడతడు…*

*ఆమె సమాధానం…*

*తల్లి తన పిల్లల మలమూత్రాదులను శుభ్రపరచేటప్పుడు తల్లిది శూద్ర జాతి*

*పిల్లలు పెద్దవాళ్ళైయ్యే తరుణంలో వారి సంరక్షణ బాధ్యతలు నిర్వర్తించేటప్పుడు ఆమె క్షత్రియ వనిత*

*పిల్లల ఎదుగుదలతోపాటు

ఆమె కులం కూడా మారుతుంది.

వారికి విలువలు నేర్పిస్తుంది,

సంస్కృతి సంప్రదాయాల గురించి

నేర్పించి బ్రాహ్మణ వనిత అవుతుంది.*

*చివరగా…*

*పిల్లలకు మంచి విద్యాబుద్ధులు వచ్చి సంపాదనపరులైన తరువాత,

తల్లి వారికి ధనం యొక్క విలువను,

ఆదా చేయడాన్ని నేర్పించి వైశ్య ధర్మాన్ని ఆచరిస్తుంది*

*ఇప్పటికైనా మీరు ఒప్పుకుంటారనుకుంటాను..

స్త్రీ కులాతీతురాలని!*

*గౌరవంతో, వినమ్రతాభావంతో నిశ్చేష్టుడై

అలా చూస్తుండిపోయాడతడు…*

? మాతృమూర్తులందరికి అంకితం ?

Female-OmkaramTips Office Contact 9059406999


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *