Contact 9059406999

Near Sri Krishna Swamy Temple, T.B. Road SIDALGHATTA 562105 KARNATAKA BANGALORE

అష్టసిద్ధులు – కుండలినీ శక్తి జాగరణ .

హిమాలయ పర్వతాలలో రహస్య గుహలు చాలా ఉన్నాయి. వాటి గురించి సామాన్య మానవులైన మనం ఎంతమాత్రమూ తెలుసుకోలేము. ఆ గుహలలో అత్యంత కఠిన సాధన చేస్తూ ధ్యానంలో ఉండు మహాయోగులు ఎంతో మంది ఉన్నారు . వీరు సామాన్యంగా జనబాహుళ్యంలోకి రారు. రావలసి వస్తే అదృశ్యరూపములో వచ్చి తమ కార్యం నిర్వర్తించుకొని పోగల గొప్ప శక్తి కలిగి ఉంటారు . వీరిలో వందల సంవత్సరాల వయస్సు కలిగినవారు కూడా ఉన్నారు . మరి వీరు ఇన్ని వందల సంవత్సరాలు ఎలా బ్రతికి ఉన్నారు అనేది చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం . ఈ విషయం పైన అనేకమంది పాశ్చత్య పరిశోధకులు పరిశోధనలు కూడా చేశారు . దీని గురించి నేను కొన్ని పురాతన గ్రంథాలు పరిశీలించినపుడు కొంత వివరణ నాకు దొరికింది. దానిలో ఈ విధముగా ఉన్నది. ప్రతి మనిషి యొక్క ఆయష్షు అనేది బ్రహ్మ సంవత్సరాల పరంగా రాయడు. పుట్టిన ప్రతి జీవి ఇన్ని లక్షల ఉచ్చ్వాస , నిశ్చ్వాసాలు తీసుకుంటాడు అని మాత్రమే రాస్తాడు. మనిషి తన ఆయష్షు పెంచుకోవడం తగ్గించుకోవడం అనేది తన శ్వాస మీద అధారపడి ఉంటుంది . ఆ ఉచ్చ్వాస , నిశ్చ్వాసాలు సమాప్తి అయ్యాక జీవి తన శరీరాన్ని వదిలి పరమాత్మని చేరుతుంది.

      ఈ సిద్ధాంతం ఖచ్చితంగా యోగుల విషయంలో పనిచేస్తుంది అని నేను నమ్ముతున్నాను. ఎలా అంటే ఒక యోగి ధ్యానం చేస్తూ సమాధి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు అతని యొక్క శ్వాస అనేది క్రమక్రమంగా తగ్గుతూ చివరికి పూర్తిగా ఆగిపోతుంది. అతని శరీరంలోని అవయవాల పనితీరు ఏ మాత్రం చెడిపోదు. శ్వాస ఆగుతుంది చుట్టూ ఉన్న కాలం ఆగదు.అతని ఉస్చ్వాస , నిశ్చ్వాసాలు యొక్క సంఖ్య తరగదు. ఈ విధముగా ఎంతకాలం గడిచినను అతను జీవించే ఉంటాడు. యోగం చేయువారు ప్రధానముగా తన శ్వాసని అదుపులో పెట్టుకొనే శక్తిని కలిగి ఉండాలి .

          పైన చెప్పిన విధానంలో యోగుల ఆయష్షు పెరుగును . వీరిలో చాలా మంది కుండలీ శక్తిని మేల్కొలిపినవారై ఉంటారు . ఈ దశలో వీరికి అష్టసిద్ధులు సంప్రాప్తిస్తాయి . ముందు మీకు కుండలినీ శక్తి గురించి వివరిస్తాను. ఆ తరువాత కుండలిని శక్తి గురించి చెప్తాను .

  సిద్ధులను పొందినవాడు సిద్దుడు అవుతాడు. కొంతమంది కొన్నిరకాల సిద్ధులతో సంతృప్తి పడి ఆగిపోతారు. కాని కొందరు మాత్రమే అన్నిరకాల సిద్ధులను సాధించే వరకు విశ్రమించరు . ఈ సిద్ధులలో బేధాలు కలవు. ఇవి మొత్తం 8 రకాలు .అందుకే వీటిని "అష్టసిద్దులు " అని పిలుస్తారు . ఇవి వరుసగా 
 • అణిమ .
 • మహిమా .
 • చైవ .
 • గరిమ .
 • లఘిమ .
 • తథా .
 • ప్రాప్తిహి .
 • ప్రాకామ్య .
 • మీశిత్వం .
 • వశిత్వం .
 • చాష్ట భూతయః . అష్టసిద్దులు యొక్క వివరణ – శరీరమును చాలా చిన్నదిగా చేసుకొను ప్రక్రియయే “అణిమ ” . తన స్వరూపమును చాలా పెద్దగా చేసుకొను ప్రక్రియను ” మహిమ” అని పిలుస్తారు . తన శరీరంను చాలా బరువుగా చేసుకొను ప్రక్రియను ” గరిమ” అని పిలుస్తారు . తన యొక్క శరీరంను అత్యంత తేలికగా చేసుకొను ప్రకియనే ” లఘిమ” అని పిలుస్తారు . తన యొక్క జ్ఞానేంద్రియాలు , కర్మేంద్రియాలు సహయముతో ఎంత దూరం ఉన్న విషయములనైను గ్రహించుటయే “ప్రాప్తి” . తను కోరిన కోరికలు అన్నింటిని పొందుటనే “ప్రాకామ్యము” . తనశక్తిని ఇంకొకరి యందు ప్రసరింపచేయు సిద్ధిని “ఈశిత్వము ” అందురు. సర్వ భూతములు అన్నియు తనకు వశం అగుటను “వశిత్వము” అందురు. ఈ 8 రకాల సిద్ధులను "అష్టసిద్దులు" అందురు. ఈ అష్టసిద్ధులు ను సాధించినవాడు మహాయోగి అగును. ఇవియే గాక సూక్ష్మ శరీరముతో లోకలోకాంతరములు అన్నింటిని దర్శించుట, దూరశ్రవణము , దూరదర్శనము , ఆకలిదప్పికలు లేకపోవుట , ధ్యానావస్థలో కొత్తకొత్త విఙ్ఞాన విషయాలు తెలుసుకొనుట, మరొక లోకములలో నివశించుతున్న మహాపురుషులను సందర్శించి వారితో సంభాషించటం , తన సంశయములకు సమాధానములు వారి నుంచి పొందుట , ఎక్కువ సమయములో అనుభవించదగిన ప్రారబ్ద కర్మను తక్కువ సమయములోనే అనుభవించి ముగింపచేయుట , అనేక మంది దుఃఖితుల యొక్క దుఃఖాన్ని దూరం చేయుట , పూర్వజన్మ , రాబోవు జన్మ గురించి తెలుసుకొనుట , త్రికాల జ్ఞానము మొదలగునవి ఉపసిద్దుల కిందికి వచ్చును. అష్టసిద్దులు సాధించు సమయంలో తన యొక్క ప్రయత్న స్థితిని బట్టి ఈ ఉపసిద్దులు కూడా యోగికి వచ్చును.